Poniżej będziemy dodawać kolejne druki do pobrania (aby pobrać druk, kliknij poniżej).

Załączniki do regulaminu usprawiedliwiania:

WF PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 2018 (wzory podań, zwolnienia – wewnątrz dokumentu)

Prośba o

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej Wniosek o duplikat legitymacji
Wniosek o  wymianę legitymacji szkolnej Wniosek o  wymianę legitymacji szkolnej
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa Wniosek o duplikat świadectwa
Wniosek rodzica o zorganizowanie nauczania indywidualnego Wniosek rodzica o zorganizowanie nauczania indywidualnego

Zgoda rodziców na udział ucznia w wycieczce, w regulaminie wycieczek poniżej (strona 8):

Technikum: 

Warunki  i sposoby przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

  • Wniosek o wydanie opinii o uczniu