DYŻUR PEDAGOGA SZKOLNEGO i DORADCY ZAWODOWEGO
poniedziałek: 11.00 – 15.00
wtorek: 9.00 – 14.00
środa: 8.00 – 12.00
czwartek:  10.30 – 15.30
piątek: 8.25 – 12.25

mgr Ewa Owsianna


Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

· Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

 

 

 

 

 

· Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

· Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

· Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

· Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

· Chciałbyś z kimś porozmawiać.

· Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

· Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Do zadań pedagoga należy:

· rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

 

 

 

 

 

· określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

· podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły

· wspieranie działań wychowawczych nauczycieli

· planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu

· działanie na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

· współpraca z urzędami, placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży poza szkołą.

PROCEDURY PRZEPROWADZENIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH UCZNIA GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W KIERUNKU WYSTĘPOWANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ W PPP

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego ucznia w gimnazjum (od 01.09.2011 r.) lub w szkole ponadgimnazjalnej (od 01.09.2012 r.) po raz pierwszy w sprawie wydania opinii o występowaniu specyficznych trudności w uczeniu się, w tym dostosowaniu wymagań edukacyjnych i warunków egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zachowuje się następujące procedury postępowania:

  • Wniosek może złożyć nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzący zajęcia z uczniem w szkole lub rodzice (prawni opiekunowie) albo pełnoletni uczeń.
  • Wniosek składa się do dyrektora szkoły.
  • Do wniosku musi być dołączone uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego w kierunku występowania specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysortografii, dysgrafii).
  • Konieczna jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia dołączona do wniosku.
  • Rada Pedagogiczna danej szkoły wyraża swoją opinię na piśmie (opiniuje zasadność wykonania badań).
  • Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
  • Dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o przekazaniu wniosku o przeprowadzenie badań diagnostycznych w PPP
  • Poradnia wyznacza terminy badania psychologicznego i pedagogicznego oraz informuje o tym szkołę.
  • Szkoła informuje o terminach badań w PPP rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (najlepiej na piśmie).

Procedury opracowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Broszury informacyjne dotyczące zagrożeń

Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

Narkomania

800 199 990

czynny codziennie

w godz. 16-21

Uzależnienia behawioralne

801 889 880

w godz. 17-22

czynny codziennie

„ARS, czyli jak dbać o miłość” na liście Programów Rekomendowanych

Program „ARS, czyli jak dbać o miłość” należy do szkolnych programów profilaktyki uniwersalnej. Głównym celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wkraczającą w dorosłe życie

Program ten utworzono w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy, w nawiązaniu do „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” – KIK68. Dedykowany jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Edukuje w zakresie ograniczenia zażywania substancji psychoaktywnych.

Dojrzały i zdrowy styl życia jest podstawą w dbaniu o miłość. 

Jest również prawdziwą sztuką (łac. arssztuka), którą warto pielęgnować. Głównym celem programu jest edukowanie młodzieży odnośnie ryzyka utraty własnego zdrowia i życia jak i również odpowiedzialności za życie potomstwa.

Zasadnicza teza programu głosi, że „dbanie o życie i zdrowie jest dbaniem o miłość w wielu jej wymiarach”, co oznacza troskę o nie w zakresie możliwym dla każdego, rezygnację z autodestrukcyjnych zachowań, na koszt konstruktywnego stylu życia.

Z racji określonej grupy wiekowej, do której dedykowany jest program, warto podkreślić sprawy niepokojące w zachowaniu młodych. Według systematycznie prowadzonych badań na temat stylu życia młodzieży w Polsce, można zauważyć pewne tendencje zachowań ryzykownych wśród młodych osób, do których należą (w kolejności od najczęstszych): spożywanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków (dominuje marihuana) i środków zastępczych (tzw. dopalaczy).

Z racji tego, program zajmuje się tymi trzema obszarami, zgodnie z rozpoznaną przez epidemiologię hierarchią ważności tych zachowań.