Porozumienie

zawarte w dniu 3 września 2012 roku

pomiędzy

Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu – prof. dr. hab. Jacka Oleksyna

a

Zespołem Szkół w Kórniku

reprezentowanym przez Dyrektor Szkoły – mgr Emilię Stanny

 

 1. Instytut Dendrologii PAN obejmuje patronat naukowy nad klasami przyrodniczymi Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Jadwigi Zamoyskiej z Zespołu Szkół w Kórniku.
 2. Celem patronatu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, niezbędnych do rozwijania pasji oraz zainteresowań naukami biologicznymi.
 3. Instytut Dendrologii PAN umożliwi uczniom i nauczycielom:
 • korzystanie z oferty naukowej i dydaktycznej Instytutu Dendrologii PAN poprzez udział w wykładach, seminariach i warsztatach,
 • udział w zajęciach laboratoryjnych w pracowniach Instytutu Dendrologii PAN,
 • skorzystanie z oferty zajęć terenowych w Arboretum Kórnickim i Lesie Doświadczalnym „Zwierzyniec”,
 • pomoc w prowadzeniu badań i przygotowaniu prac konkursowych z zakresu nauk biologicznych,
 • wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukową (udostępnianie sprzętu naukowego, księgozbioru, zielnika).
 1. Liceum Ogólnokształcące będzie dążyć do:
 • udziału uczniów w formie wolontariatu w imprezach i świętach organizowanych przez Instytut Dendrologii PAN,
 • kreowania pozytywnego wizerunku Instytutu Dendrologii PAN w Liceum oraz poza terenem szkoły.
 1. W ramach obustronnych uzgodnień Strony mogą wprowadzać zmiany do niniejszego porozumienia w formie pisemnego aneksu.
 2. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Kórnik, 3 września 2012 roku