1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Kórniku miejsca instalacji kamer systemu na terenie placówki, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
  i pracownikom oraz z w celu ochrony osób i mienia szkoły – art. 6 ust. 1 lit f.,i określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 3. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku z siedzibą w Kórniku, ul. Poznańska 2.
 4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w szkole jest art. 108a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).
 5. Infrastruktura szkoły, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:
  1. a)  wejścia i wyjścia do szkoły,
  2. b)  bramy wjazdowe na teren posesji placówki,
  3. c)  boisko szkolne,
  4. d)  korytarze szkolne na parterze, I i II piętrze
 6. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 7. Monitoring wizyjny nie jest połączony z możliwością bieżącego przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów. Rejestracji i zapisowi na nośnikach fizycznych podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 8. Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przechowywany jest na dysku serwera.
 9. System monitoringu wizyjnego składa się z:
  1. a)  8 kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku o rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,
  2. b)  jednego urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym, 2 monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń umieszczonych w po jednym dyżurce szkolnej oraz w gabinecie dyrektora szkoły.

Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

10. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi:

page2image44671936

11. Na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły umieszcza się informację zawierającą następującą klauzulę informacyjną:

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest dyrektor Zespołu Szkół w Kórnikutel: 61 8170-256 mail: [email protected]
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Kórniku możliwy jest pod adresem email (adres email): [email protected]
 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora/ przepis prawa.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danychosobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.Pieczęć Administratora

12. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.

13. Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni w budynku Zespołu Szkół w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2 w serwerowni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

14. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec

wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

 1. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora Szkoły z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie do 3 dnilicząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 2. Prawidłowozłożonywniosekmusizawieraćdokładnądatęimiejscewnaposesjiszkolnej oraz przybliżony czas zdarzenia.
 3. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
 4. Osobaupoważnionasporządzakopięnagraniazmonitoringuwizyjnegozaokres,którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
  1. a)  numer porządkowy kopii,
  2. b)  okres, którego dotyczy nagranie,
  3. c)  źródło danych, np.: kamery na budynku, od strony boiska,
  4. d)  data wykonania kopii;
  5. e)  dane osoby, która sporządziła kopię.
 5. Kopia przechowywana jest przez Administratora systemu w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
 6. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
  1. a)  numer porządkowy kopii,
  2. b)  okres, którego dotyczy nagranie,
  3. c)  źródło danych, np.: kamera nr……,
  4. d)  data wykonania kopii,
  5. e)  dane osoby, która sporządziła kopię,
  6. f)  podpis osoby, która sporządziła kopię;
  7. g)  informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 7. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 6 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 8. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej szkoły (adres www.zskornik.powiat.poznan.pl związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

page3image38350464

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Monitorowanie wizyjne stanowi środek wspierający wobec realizowanego w szkole planu dyżurów nauczycielskich, pracy woźnych i dozorców. Zainstalowany monitoring nie zwalnia wyżej wymienionych osób od wypełniania swoich obowiązków.
 2. Dane zawarte na nośnikach fizycznych nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.
 3. W przypadku publikacji zapisu wizyjnego będzie on poddany zabiegom technicznym anonimizacji.
 4. Regulamin monitoringu został wdrożony zarządzeniem Dyrektora po uprzednich konsultacjach z organami szkoły i ustaleniu środków technicznych i organizacyjnych z organem prowadzącym placówkę oraz z uwzględnieniem wyników diagnozy stanu bezpieczeństwa.