Liceum Ogólnokształcące w Kórniku – historia

Obraz1

Zapraszamy do obejrzenia naszej nowej prezentacji.(proszę kliknąć obrazek poniżej)

image4

Prezentację przygotowała w “Prezi” Daria Rozmiarek

POBIERZ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ (7MB) (poprzednia wersja)

Kórnickie Liceum ma już 66 lat. Jego mury opuściło kilka tysięcy absolwentów.

Wielu z nich rozsławiło imię szkoły. Są to dyplomaci, politycy, podróżnicy, naukowcy, działacze samorządowi, sportowcy.

Jest to szkoła o bogatych tradycjach sięgających jeszcze czasów przedwojennych. Myśl założenia gimnazjum w Kórniku powziął już bowiem ostatni właściciel majątku kórnickiego Władysław Zamoyski. Miało ono mieć profil humanistyczny i działać w oparciu o zbiory Biblioteki Kórnickiej i muzeum. Po II wojnie myśl hrabiego zainspirowała pracowników Biblioteki Kórnickiej wystąpili oni z inicjatywa założenia szkoły średniej w Kórniku.

Sięgając do tej tradycji i nawiązując do początków szkoły, patronką liceum została, w 2005 roku, matka Fundatora – Generałowa Jadwiga Zamoyska.

Gimnazjum Ogólnokształcące – Koedukacyjne w Kórniku rozpoczęło swoją działalność 1 września 1945 roku. Pierwotna siedziba szkoły mieściła się w bnińskim ratuszu. Dwa lata później wystąpiono do Kuratorium z podaniem o pozwolenie na utworzenie przy Gimnazjum pierwszej klasy liceum. W 1949 roku odbyła się po raz pierwszy matura. Szczególną atmosferę początków szkoły najlepiej znamionują wspomnienia jej pierwszych absolwentów i nauczycieli.

Szczególną atmosferę pierwszych lat nauki dobrze oddają wspomnienia nauczycielki p. Zofii Baranowskiej: ,,Ofiarna praca całego zespołu nauczycielskiego oraz zespołu młodzieży, jej pęd mimo niejednokrotnie słabego stanu zdrowia (świadczą o tym pierwsze badania lekarza szkolnego dr Leona Langnera), sprawiły, że w dniach 25,26 i 27 czerwca 1947 odbyły się komisyjne egzaminy klasy semestralnej dla 31 uczniów. Wszyscy oni egzaminy te zaliczyli z wynikiem pomyślnym a ponad połowa zdających otrzymała świadectwa ukończenia gimnazjum (tzw. Moją małą maturę) z ocenami bardzo dobrymi i dobrymi tylko. (…) Do łez wzruszyło nas bijące z prac egzaminacyjnych, pisanych pożal się Boże jaką ortografią, żarliwe pragnienie wiedzy. Ta młodzież pragnęła się uczyć. Przeszła w dzieciństwie twardą szkołę życia, doceniała znaczenie nauki”.

W 1945 roku podręczników prawie nie było, nauka opierała się na notatkach z lekcji. Biblioteka szkolna zaczęła powstawać z datków i funduszy zebranych z przedstawień szkolnych organizowanych głównie przez p. p. Stefanię Duszczak i Zofię Baranowską.

,,Ta młodzież – wspomina p. Baranowska – miała w sobie tyle entuzjazmu i zapału, że znajdowała jeszcze czas na uczenie się tekstu ról, na próby i organizowanie przedstawień w Kórniku, Bninie, a czasem w Śremie czy Zaniemyślu (…). Stosunek młodzieży do nas pozbawiony był sztywności i chłodnej rezerwy. W pracy, w szkole, w czasie dodatkowych lekcji po południu, podczas prób i przedstawień oraz przy pracy w organizacjach szkolnych zżyliśmy się z młodzieżą i staliśmy się bliscy…”

Z zachowanych dokumentów (odpis wniosku o rejestrację Gimnazjum) wynika, że pierwszy zespół nauczycieli tworzyli:

dr Stanisław Bodniak – dyrektor

ks. Szczepan Janasik – religia

Stanisława Jasińska – język polski

mgr Kazimierz Myśliński- język łaciński

mgr Eleonora Langner – j. francuski, j. niemiecki (?)

Krystyna Skwirzyńska – historia

inż. Stefan Białobok – przyroda, matematyka

Zofia Baranowska – geografia, zajęcia praktyczne

Jan Szwed – gimnastyka, muzyka

W 1950 roku nastąpiło upaństwowienie Miejskiego Liceum Koedukacyjnego w Kórniku, w czerwcu 1953 roku gmach starej szkoły przy ulicy Poznańskiej oddano Liceum, a w maju 1954 roku, dzięki staraniom dyrektora mgr Józefa Libery zaadaptowano przylegający do podwórza budynek na salę gimnastyczną. W 1955 roku (już w nowym budynku) uroczyście obchodzono jubileusz 10-lecia powstania szkoły.

Lata pięćdziesiąte to lata okresu stalinowskiego. Specyfika tych czasów wywarła swoje piętno na pracy grona pedagogicznego i atmosferze panującej w szkole. Świadczą o tym najlepiej cytaty z dokumentów tamtej epoki. We wnioskach powizytacyjnych jako warunek podniesienia poziomu nauczania zalecano: wizytować w dalszym ciągu stancje i prywatne mieszkania uczniów, podnieść poziom wychowania w oparciu o ideologię marksistowską, wzmóc socjalistyczną dyscypliną pracy, wzmóc czujność ideologiczną zwracając uwagę na walkę klasowa.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, kiedy zmniejszały się naciski partyjne na szkołę, nastąpił rozwój w naszym Liceum bardzo prężnie działających naszych organizacji takich jak: harcerstwo, SKS czy Pro Sinfonika, mających duże znaczenie dla rozwoju intelektualnego i fizycznego młodzieży.

Już w 1945 roku powstała V Żeńska Drużyna im. Generałowej Zamoyskiej. Drużynową była dh Kazimiera Czachowska, przyboczną dh Izabela Hołderna a od 1948 roku Hanna Straus.

Czasy powojenne nie sprzyjały jednak tego typu organizacją i dlatego trochę śmiercią naturalną a trochę przy pomocy zarządzeń administracyjnych drużyna zawiesiła działalność.

Dopiero w grudniu 1956 roku, w okresie odwilży, powstała nowa, VIII Drużyna im. hm Jana Czachowskiego. Jej pierwszym drużynowym został dh Bolesław Suszka, przyboczną Hanna Straus.

Drużyna brała udział w obozach w Radziewicach w 1957 roku, i w Szczawnie Zdroju w 1958 roku.

Dzięki pracy i zaangażowaniu dh Bolesława Suszki i hm Jerzego Noskowiaka harcerstwo było wtedy wiodącą organizacją w Liceum.

VIII Drużyna, na skutek wielkiej liczby nowych członków, stała się wtedy zaczynem szczepu nazwanego imieniem Powstańców Wielkopolskich.

Po odejściu hm. Noskowiaka (w związku z awansem zawodowym) harcerstwo działało dalej pod komendą dh Zbigniewa Michalkiewicza i instruktorki ZHP dh Marii Weychan.

W październiku 1975 roku nowo przyjęta polonistka, mgr Maria Kuczyńska, także instruktor harcerstwa, przyjęła komendanturę szczepu przy LO w Kórniku. Po odejściu na urlop (na początku lat osiemdziesiątych) komendantki phm Marii Kuczyńskiej- Nowak, sprawy harcerstwa przejął nauczyciel geografii, instruktor ZHP Ryszard Leciej, a po jego odejściu ze szkoły, absolwent LO dh Wojciech Zimniak.

Od 1972 roku, przez wiele długich lat szczep szczycił się doskonałym zespołem wokalnym ,,Sikory”, prowadzonym przez instruktora ZHP phm Franciszka Nowaka. Zespół ten był artystyczną wizytówką nie tylko szczepu, ale i szkoły. Brał udział w wielu przeglądach, festiwalach a nawet w programie telewizyjnym. Zdobywał wysokie lokaty na młodzieżowych festiwalach. Sukcesem zespołu nie było jednak zdobycie wysokich miejsc na konkursach, ale przede wszystkim zdobywanie serc własnej, szkolnej publiczności.

Wielu uczniów LO znalazło też swoje miejsce w harcerskiej grupie teatralnej. Wieloletnia współpraca z p. Henrykiem Dąbrowskim zaowocowała nie tylko dojrzałymi spektaklami, ale przede wszystkim zdecydowała o wyborze drogi życiowej: aż czworo z pośród absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku w tym czasie zostało zawodowymi aktorami.

Praca w szczepie dawała satysfakcję również plastykom.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się zimowiska i letnie obozy harcerskie spędzone w Domaszowie, Boguszowie, Gąskach, Pobierowie, Lednicy czy w Katowicach.

Od początku istnienia szkoły z harcerzami współpracowali sportowcy. Najpierw jako niezorganizowani a później jako członkowie szkolnego klubu sportowego „Orzeł”, powstałego w 1958 roku. Częste artykuły o Kórniku i jego małym liceum w prasie wojewódzkiej i ogólnopolskiej ukazują się już od lat sześćdziesiątych to zasługa uczniów sportowców i trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego Anny i Tadeusza Rauków. Sport nie sprowadzał się tylko do wyczynu. Przede wszystkim umożliwiono młodzieży uczestniczenie w imprezach o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Organizowano konkursy dające szansę wyróżnienia się mniej sprawnym.

Szkolny Kub Sportowy nagradzany był wielokrotnie mianem „Najlepszego SKS-u w Polsce”.

Wielokrotnie młodzież wraz z opiekunką mgr Anną Rauk uczestniczyła w Ogólnopolskich Zlotach Przodujących SKS-ów i wielokrotnie zdobywała mistrzostwo województwa w grach zespołowych. Uczniowie otrzymali zaszczytne Medale Ministerstwa Oświaty za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia pow. 4,5) i sporcie (miejsca od VI do I w Polsce).

Trzecia liczącą się organizacją jest powstały w 1974 roku z inicjatywy nauczycielki chemii, p. mgr Teresy Rogozi-Olejnik, szkolny klub Pro Sinfonika, który z biegiem lat przyjął imię wielkiego polskiego kompozytora i taternika-Mieczysława Karłowicza.

Kórnicka Pro Sinfonika wyraźnie zaznaczyła swoją obecność wśród ponad czterdziestu klubów całej Wielkopolski. Dwudziestokrotnie uczestniczyła w muzycznych spotkaniach turniejowych zajmując tylko pierwsze i drugie miejsca, co uznać należy za wynik bez precedensu w skali szkół licealnych.

Innymi organizacjami zaznaczającymi swą obecność w życiu szkoły były m.in. Liga Ochrony Przyrody, przez długie lata prowadzona przez mgr Stefanię Matuszak, organizacja Polski Czerwony Krzyż czy Liga Obrony Kraju, której opiekunowie – nauczyciele PO – organizowali konkursy drużyn sanitarnych, szkolenia obronne, konkursy strzeleckie, do których młodzież przygotowywała się ćwicząc na strzelnicy miejskiej.

Od początku istnienia szkoły działał chór szkolny prowadzony przez p. Stefana Nowaka a następnie przez mgr Mieczysława Półchłopka.

Wspaniale rozwijała się też turystyka. W szkole istniało od 1987 roku schronisko młodzieżowe, zlikwidowane ze względu na trudności lokalowe. Organizowane były zimowiska np. w Boguszowie, Domaszkowie, Cieplicach czy w Jeleniej Górze oraz obozy wędrowne w Bożkowie, Kowarach, i obozy stałe, żeby wspomnieć tylko Gąski czy Pobierowo. Uczniowie co roku wyjeżdżali ze swoimi wychowawcami na klasowe wycieczki, a swoje wrażenia mogli utrwalić w ciemni fotograficznej urządzonej na strychu szkoły.

W tych latach wspaniale funkcjonował prowadzony przez uczniów sklepik szkolny, którego długoletnim opiekunem z ramienia Rady Pedagogicznej był Mieczysław Półchłopek. Po kilku letniej przerwie, z inicjatywy Samorządu Szkolnego, sklepik wznowił działalność w 1994 roku.

Dzięki staraniom dyrektora mgr Kazimierza Zimniaka w 1973 roku Liceum uzyskało działkę gdzie młodzież szkolna – szczególnie klasy o profilu biologiczno-chemicznym mogły od strony praktycznej poznawać zagadnienia biologii.

Od początku istnienia szkoły działał także Komitet Rodzicielski, przy współudziale którego organizowała szkoła co roczne zabawy karnawałowe dla rodziców a dla uczniów studniówki, bale maturalne, „kinderbale” w czasie karnawału.

Szkoła wyróżniała się także z innego powodu. Uczniów naszego Liceum można było poznać po charakterystycznych mundurkach i tarczach, których tradycje sięgają również początków szkoły.

W latach osiemdziesiątych na uwagę zasługuje działalność Samorządu Szkolnego, który aktywizuje się po upadku harcerstwa na terenie LO. Tradycje te organizacji także wiążą się z początkami szkoły. Opiekunami Samorządu byli z ramienia szkoły m.in. p. mgr Zofia Baranowska, dr Jan Ujda a w późniejszych latach p. mgr: Maria Weychan-Nowak, Anna Zdziechowska, Grażyna Siejak i Halina Kalisz, Katarzyna Czachowska i Ewa Zwierzyńska obecnie.

Już w latach pięćdziesiątych Samorządu pod opieką dr Jana Ujdy organizował życie szkolne tworząc sekcję: kulturalno-oświatową, która urządzała wieczorki artystyczne i przedstawienia, sekcję PCK, sekcję oszczędnościową, w ramach której zorganizowano Szkolną Kasę Oszczędności, sekcję sportową, dającą początek Szkolnemu Klubowi Sportowemu „Orzeł”.

Efektem dobrej współpracy poza lekcyjnej nauczycieli i uczniów były sukcesy w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Wychowankowie naszej szkoły zdobyli najwyższe tytuły naukowe i rozsławili jej imię w świecie – np. Stanisław Baranowski, uczestnik wyprawy na Spitsbergen.

Od 1988 roku działały także sekcje Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Były to sekcje: biochemiczna i historyczna.

Sekcja biochemiczna, kierowana przez mgr Teresę Rogozię-Olejnik, nawiązała współpracę z Instytutem Dendrologii i Pomologii PAN.

Sekcja historyczna MTPN nawiązała natomiast współpracę z Biblioteką Kórnicką PAN. Opiekunem naukowym z ramienia Biblioteki został dr Stanisław Potocki. Opiekunem sekcji była nauczycielka historii, niżej podpisana.

W 1985 roku uwagę społeczności szkolnej skupiły obchody 40 rocznicy założenia LO w Kórniku, w których wzięło udział ok. 1000 absolwentów przybyłych na uroczystości z całej Europy. Zjazd ten był ukoronowaniem kariery zawodowej ówczesnego dyrektora mgr Kazimierza Zimniaka.

Koniec lat osiemdziesiątych to okres dyrektorowania p. mgr Marii Weychan – Nowak. Wybudowano wówczas nowe skrzydło szkoły, konieczne do dalszego funkcjonowania tej placówki.

Lata dziewięćdziesiąte to krok w stronę nowoczesności: powstaje pracownia komputerowa i zostaje nawiązana współpraca ze szkołami na Zachodzie. Organizacją wymiany z zajmowały się pani mgr Grażyna Siejak, pani mgr Anna Lewicka-Maciejewsjka – nauczycielki języka niemieckiego oraz p. mgr Magdalena Grząślewicz – nauczycielka języka francuskiego.

Rok 1995 jest kolejnym rokiem jubileuszowym. Minęło 50 lat od chwili, gdy pierwsi uczniowie przekroczyli progi Gimnazjum Miejskiego Koedukacyjnego w Kórniku z siedzibą w Bninie. W czasie przygotowań do obchodów jubileuszu powstało, z inicjatywy Krzysztofa Nagodzińskiego Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku. IV Zjazd Absolwentów z okazji 50-lecia LO w Kórniku, wydał Jednodniówkę, w której udokumentowano dorobek 50-lecia istnienia szkoły.

Oblicze szkoły tworzą także jej kolejni dyrektorzy. Ich osobowość wpływa a atmosferę i klimat szkoły. Warto poświecić im choć trochę miejsca niniejszej relacji.

Pierwszym był dr Stanisław Bodniak, historyk, bibliotekarz a później dyrektor biblioteki Kórnickiej. To jego nazwisko i opinia naukowa miały wpływ na wydanie zgody przez kuratorium na otwarcie Gimnazjum.

Po rezygnacji dr Bodniaka stanowisko objął 1 lutego 1946 dr Jan Ujda. Kierował on szkołą do 1950 roku.

15 sierpnia 1950 stanowisko dyrektora objął mgr Józef Libera.

Następca dyr. Libery został od 1 września 1964 roku mgr Kazimierz Zimniak, który pracę w liceum Kórnickim podjął 1 listopada 1955. Funkcję dyrektora pełnił przez 22 lata, a przeszedł na emeryturę po 31 latach pracy w LO w Kórniku. W tym czasie zorganizował II Zjazd Absolwentów z okazji 20-lecia szkoły, uroczyste obchody 30 rocznicy, oraz III Zjazd Absolwentów z okazji 40-lecia w 1985roku. Dokonano wtedy prac remontowych budynku, zlikwidowano ubikacje drewniane na podwórku, wyremontowano salę gimnastyczną, pomieszczenia administracyjne, przebudowano budynek pracowni zajęć technicznych.

Mgr Maria Weychan-Nowak przejęła obowiązki dyrektora Liceum 1 września 1986 roku po przepracowaniu 23 lat jako polonistka w LO w Kórniku.

Jako nauczyciel była instruktorem harcerstwa i opiekunką Samorządu Szkolnego , prowadziła także kółko poezji. W czerwcu 1987 roku rozpoczęła budowę nowego skrzydła budynku liceum, którą ukończono pomimo dużych trudności finansowych we wrześniu 1988 roku. W tym czasie zlikwidowano piece i założono centralne ogrzewanie w nowej i starej części budynku.

W 1989 roku wybudowano świetlicę w miejscu starego budynku do ulicy Szkolnej, gdzie mieściła się pracownia techniczna i ubikacje, a kolejnym przedsięwzięciem p. dyr. Marii Weychan-Nowak była, otwarta w lutym pierwsza w gminie sala komputerowa.

W 1990 roku nawiązano kontakt z holenderską szkołą Magister Alvinus w Sneeck.

W latach 1993 -1998 obowiązki dyrektora pełni mgr Tadeusz Osowski.

Wykonanie wtedy szereg prac remontowo- malarskich (malowanie sali, korytarzy, wymianę instalacji elektrycznej remont zaplecza administracyjnego, sekretariatu i sali gimnastycznej). Nawiązano kontakty ze szkołami: niemiecką w Hanowerze i francuską w Bretanii oraz kontynuowano wymianę ze szkołą w Holandii.

Od 1998 do 2011 roku obowiązki dyrektora pełniła mgr Halina Kalisz. Okres jej dyrektorowania to permanentne remonty i modernizacje budynku.

W latach 1998 –2006 wymieniono ogrzewanie węglowe na gazowe, wyremontowano dach, nastąpił generalny remont części administracyjnej szkoły, sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sali nr 13 (świetlicy), kotłowni, sanitariatów, biblioteki i boiska szkolnego (m. in. nowy trawnik boisko zawdzięcza staraniom absolwenta szkoły pana Kazimierza Bałęcznego).

W 2005 r. miała miejsce termomodernizacja całego budynku szkolnego. Tej olbrzymiej inwestycji podjął się organ prowadzący szkołę Powiat Poznański.

W tym czasie powstały także dwie nowe pracownie komputerowe otrzymane ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego, skomputeryzowano szkołę a w bibliotece powstało Centrum Multimedialne.

Jubileuszowe obchody 60-lecia szkoły wraz z nadaniem jej imienia Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, odbyły się we wrześniu 2005 roku. Były okazją do spotkania prawie tysiąca absolwentów liceum. Nauczyciele i uczniowie szkoły przygotowali okolicznościową wystawę.

Wydano również materiały promocyjne opracowane przez absolwentki naszej szkoły.

broszurę „Generałowa Jadwiga Zamoyska – życie i Dzieło” pod redakcją mgr Katarzyny Czachowskiej, wydawnictwo „Historia sportu w kórnickim liceum” autorstwa mgr Iwony Rauk.

Obchody 60-lecia zapoczątkowały imprezy sportowe zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego gminy Kórnik, absolwentów liceum. Głównymi inspiratorkami całego przedsięwzięcia były nauczycielki wychowania fizycznego w szkole, także jej absolwentki panie mgr: Iwona i Anna Rauk. Zmagania sportowców urozmaiciły swoimi występami „Kórniczanki”- zespół tańca nowoczesnego prowadzony przez panią Iwonę Rauk. Bogate tradycje sportowe szkoły można było podziwiać na okolicznościowej wystawie.

Główna część uroczystości rocznicowych odbyła się w sobotę, 17 września 2005 r. poprzedzona uroczystą mszą w kolegiacie kórnickiej, odprawioną przez księży-absolwentów, na której został poświęcony nowy sztandar.

Uroczystość jubileuszu została uświetniona przez program artystyczny, który przygotowała młodzież skupiona w Klubie Inicjatyw Literackich i Teatralnych „LiTeRa” według scenariusza pani mgr Marii Kuczyńskiej-Nowak, z oprawą muzyczną ks. Mirosława Skórnickiego.

W godzinach popołudniowych rozpoczęło się wielkie spotkanie 60 roczników na kórnickich Błoniach.

W niedzielę, 18 września odbyła się w Zamku Kórnickim sesja popularno-naukowa

pt. ” Generałowa Jadwiga Zamoyska”, przygotowana przez p. Katarzynę Czachowską.

W referatach przybliżono postać Patronki i jej działalność pedagogiczną. Można było także obejrzeć wystawę pamiątek dotyczących życia i działalności Patronki przygotowaną przez absolwentkę szkoły, pracownicę Biblioteki Kórnickiej panią mgr Marię Łuczak.

Obchody zakończyły się akcentem muzycznym – koncertem chóru „Castellum Cantans”,

w którym również śpiewają absolwenci kórnickiego liceum. Koncert zorganizowała pani mgr Teresa Rogozia – Olejnik.

Uroczystości jubileuszu 60-lecia liceum i towarzyszący im zjazd absolwentów,

podsumowany jako niezwykle udany, przeszły do historii i znalazły miejsce w kronikach

szkoły.

Od 1 września 2011 roku liceum zostało przekształcone w Zespół Szkół w Kórniku wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Jadwigi Zamoyskiej i Technikum kształcące w zawodach Technik Logistyk i Technik Ochrony Środowiska.

Dyrektorką Zespołu Szkół w Kórniku została p. mgr Emilia Stanny.

Katarzyna Czachowska