“Logistyka nie jest wszystkim , ale wszystko bez   logistyki jest niczym”

            

                                                                                          Prof. A. Szymoniak

Kształcąc się w zawodzie technik logistyk:

-nauczysz się jak dostarczać właściwy towar, odpowiedniemu klientowi, we właściwej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce  przy jak najmniejszym koszcie,

-poznasz zasady zarządzania zapasami, prognozowania popytu i realizacji zamówień

-zorganizujesz prace związane z gospodarką magazynową,

-zorganizujesz proces transportowy dobierając na przykład właściwy środek transportu, określając optymalną trasę, ustalając cenę usługi transportowej czy też wypełniając właściwą dokumentację transportową,

-udoskonalisz język angielski, niemiecki

Absolwenci naszej szkoły przygotowani będą do pracy w:

-przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;

-dużych sieciach handlowych;

-w magazynach regionalnych i centralnych, centrach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych;

-w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, krajowych i międzynarodowych;

-w urzędach jednostek administracyjnych;

-jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek.

   na stanowiskach:

-specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu;

-magazynier, starszy magazynier, kierownik magazynu;

-specjalista ds. planowania zakupów;

-specjalista ds. handlu elektronicznego;

-specjalista ds. planowania produkcji i zapasów;

-specjalista ds. zbytu i dystrybucji;

-specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;

-specjalista ds. gospodarki odpadami;

-specjalista ds. gospodarki materiałowej;

-specjalista ds. pakowania i opakowań;

-specjalista ds. transportu wewnętrznego;

-specjalista ds. transportu i spedycji;

-operator zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Kierunek składa się z dwóch kwalifikacji:

W zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów uczeń zdobędzie wiedzę z zakresu:

– organizowania pracy magazynu;

– przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;

-monitorowania poziomu i stanu zapasów;

-obsługiwania programów magazynowych;

-prowadzenia dokumentacji magazynowej;

-obsługi klientów i kontrahentów.

W zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu uczeń zdobędzie wiedzę z zakresu:

-planowania procesów transportowych;

-organizowania procesów transportowych;

-dokumentowania procesów transportowych;

-efektywnego wykorzystania taboru transportowego.

Uczniowie pogłębiają wiedzę zdobywaną w szkole oraz podczas wykładów i zajęć praktycznych na uczelniach wyższych w Poznaniu.

Tytuł – Technik logistyk otrzymuje uczeń po ukończeniu szkoły i zdaniu dwóch egzaminów państwowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Praktyka zawodowa trwa  8 tygodni

Mocne strony technikum w zawodzie technik logistyk:

-możliwość zdobycia najbardziej poszukiwanego zawodu we współczesnym rynku pracy

-wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

-praktyki zawodowe 

-udział w wycieczkach zawodowych u wiodących pracodawców z branży TSL

-stypendia dla najlepszych uczniów

-baza dydaktyczna umożliwiająca realizację zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod kreatywnych

 BĘDĄC UCZNIEM TECHNIKUM MASZ SZANSE NABYĆ KWALIFIKACJE    

          ZAWODOWE , ZDOBYĆ ZAWÓD Z PRZYSZSŁOŚCIĄ