Wyprawka szkolna 2012

27 sierpnia 2012

W związku z przygotowanym do realizacji Rządowym programem pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna 2012” Burmistrz Gminy Kórnik informuje, o możliwości skorzystania z pomocy na zakup podręczników dla dzieci:

  • rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum,
  • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (zwanych dalej: „uczniami niepełnosprawnymi”), spełniających obowiązek szkolny (nauka w szkole podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej),

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2012r. należy złożyć wniosek u dyrektora szkoły, do której w roku szkolnym 2012/2013 uczeń będzie uczęszczał. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy), może go także złożyć nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów.  W uzasadnionych przypadkach można załączyć oświadczenie o wysokości dochodów.

Jeżeli wniosek dotyczy ucznia (z wyłączeniem ucznia z klasy I szkoły podstawowej) z rodziny, w której kryterium dochodowe zostało przekroczone zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie.

Jeżeli wniosek dotyczy ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z Ośrodka Pomocy Społecznej pobierając zasiłek stały lub okresowy, można przedstawić zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w w/w formach.

Jeżeli wniosek dotyczy ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedstawić zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku .

Jeżeli wniosek dotyczy ucznia niepełnosprawnego zamiast zaświadczenia  o wysokości dochodów należy załączyć skrócony wniosek wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

  • W przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej: dofinansowanie obejmie dzieci pochodzące z rodzin spełniających kryterium dochodowe określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), które mówi, że dochód w takiej rodzinie nie może przekroczyć 504 zł netto na osobę.
  • W przypadku uczniów klas II-IV szkół podstawowych oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych: dofinansowanie obejmie dzieci pochodzące z rodzin spełniających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), które mówi, że dochód w takiej rodzinie nie może przekroczyć 351 zł netto na osobę.
  • Rodziny, które przekroczą kryterium dochodowe również mogą złożyć wniosek, ale tylko w uzasadnionych przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (czynnikiem tym może być m.in. bezrobocie, narkomania lub alkoholizm w rodzinie). W przypadku uczniów z tychże rodzin, ich liczba nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 w klasach II-IV szkoły podstawowej oraz w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącym i technikum na terenie gminy Kórnik.
  • Uczniowie niepełnosprawni otrzymują dofinansowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.


Zwrot kosztów zakupu podręczników nie może przekroczyć:

  • 180 zł dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz ucznia niepełnosprawnego w klasach I-III szkoły podstawowej,
  • 210 zł dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej oraz ucznia niepełnosprawnego w klasach IV-VI szkoły podstawowej,
  • 325 zł dla ucznia niepełnosprawnego w klasach I-III gimnazjum,
  • 352 zł dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum oraz dla ucznia niepełnosprawnego kształcącego się w liceum ogólnokształcącym, technikum. 

Szczegółowych informacji dotyczących wyprawki udzielą placówki oświatowe w których wnioski można składać oraz Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku, ul. Rynek 1 tel. 61 8301014

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  (Dz. U. z 2012r., poz. 706)

Do pobrania:

uzasadnienie

wniosek o dofinansowanie – kl. II-IV szkoły podstawowej i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej
(uczniowie spełniający kryterium dochodowe)

wniosek o dofinansowanie – kl. II-IV szkoły podstawowej i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej
( dotyczy art. 7 ustawy o pomocy społecznej)

wniosek o dofinansowanie z uwagi na niepełnosprawność ucznia

oświadczenie o wysokości dochodu

zarządzenie nr 63/2012 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 25 lipca 2012r.


Ostatnie wpisy

Archiwa