Rekrutacja 2011 – nowość: TECHNIKUM

25 maja 2011

Rekrutacja – Podanie: kliknij, aby pobrać

Rekrutacja – Zasady: kliknij, aby pobrać

 

KLASY LICEUM

1a Humanistyczna o profilu akademickim – rozszerzone język polski, historia i wos; wykłady na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, zajęcia w szkole prowadzone przez pracowników uczelni

1b Ekonomiczna – rozszerzone matematyka, geografia lub fizyka oraz dwie godziny informatyki w klasie drugiej

1c Lingwistyczna – dodatkowe pięć godzin tygodniowo języka angielskiego lub niemieckiego (kontynuacja) oraz dwa języki nauczane od podstaw (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański)

1d Przyrodniczarozszerzone biologia, chemia i geografia; klasa pod patronatem Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

KLASY TECHNIKUM

Ochrona środowiska – m.in.: ochrona wód, gospodarowanie odpadami, ochrona gleb i rekultywacja, ochrona powietrza przed hałasem i drganiami

Logistyka – m.in.: systemy logistyczne, gospodarka elektroniczna, język obcy dla logistyków, transport i spedycja, gospodarka zapasami i magazynem

Technik ochrony środowiska może pracować m.in. w:

§ ośrodkach badań i kontroli środowiska;

§ stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków;

§ Agendach Unii Europejskiej;

§ działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych.

Technik logistyk będzie mógł pracować m.in. jako:

§ specjalista ds. planowania zakupów;

§ specjalista ds. handlu elektronicznego;

§ specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;

§ operator zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

 

Kandydaci składają następujące dokumenty:

  • Podania na druku zamieszczonym w systemie „nabór elektroniczny” https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły uwierzytelnioną pieczęcią okrągłą gimnazjum, pieczątką „za zgodność z oryginałem”, pieczątką i podpisem dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
  • kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uwierzytelnioną pieczęcią okrągłą gimnazjum, pieczątką „za zgodność z oryginałem”, pieczątką i podpisem dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
  • oryginał dyplomu laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, oryginały dyplomów osiągnięć kandydata w konkursach punktowanych w procesie rekrutacji

§ Dokumenty do szkoły, w wiązanej papierowej teczce, należy składać w dniach od 9 maja do 27 maja, w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 – 15.00.


Ostatnie wpisy

Archiwa