Nasi uczniowie w projektach realizowanych ze środków UE od 2016-2017

3 marca 2017

Projekt „LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA – podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów zawodu technik logistyk poprawiające ich zdolność do zdobycia zatrudnienia”, nr RPWP.08.03.01-30-0052/16 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.3 – Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Celem projektu w okresie 09.2016-09.2018 jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych 459 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk, doskonalenie kompetencji 16 nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w 8 szkołach z woj. wielkopolskiego.

Wartość projektu to 787 298,95 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich (85%) i budżetu państwa (5%) wynosi 708 569,05 zł, a wkład własny 78 729,90 zł.

Więcej o projekcie LSNT

Projekt ma na celu:

 • podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych 459 uczniów (211K) kształcących się w zawodzie technik logistyk z 8 szkół z woj. wielkopolskiego poprzez rozwinięcie u nich grupy kompetencji zawodowych w trakcie realizacji dodatkowych działań dydaktycznych, w tym staży, we współpracy z przedsiębiorstwami, w okresie 09.2016-09.2018, co poprawi ich zdolność do zdobycia zatrudnienia w branży logistycznej.
 • doskonalenie kompetencji 16 nauczycieli/ek (12K) nauczacjących w zawodzie technik logistyk
 • doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w 8 szkołach z woj. wielkopolskiego

Wsparcie realizowane w ramach proj. zostało określone na podstawie zapotrzebowania 8 szkół kształcących w zawodzie Technik Logistyk, które przed rozpoczęciem udziału w proj. przeprowadziły INDYWIDUALNE DIAGNOZY POTRZEB (dok. zatwierdzone przez organy prowadzące).

Planowane efekty projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację 5 zadań projektu:

 1. ponadprogramowe 150-godzinne staże w firmach z woj. wielkopolskiego dla 96 uczniów (44K),
 2. ponadprogramowe specjalistyczne formy kształcenia w postaci 1-dniowych spotkań praktycznych w firmach oraz warsztatach praktycznych w WSL dla uczniów każdej z 8 szkół oraz 4 konferencji Logmeeting. wlkp z udziałem prelegentów z firm dla 459 (211K) uczniów,
 3. innowacyjna forma aktywizacji uczniów poprzez organizację zawodów Najlepsi Logistycy.wlkp i certyfikację ELA na poziomie CANDIDATE JUNIOR LOGISTICIAN dla 92 najlepszych uczniów (decyduje wynik egzaminu zawodowego),
 4. 4 dwudniowe (dwa na rok) panele dyskusyjno-problemowe dla 16 nauczycieli (12K) –doskonalenie kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej poprzez szkolenia prowadzone przez praktyków biznesu oraz wspólną pracę warsztatową,
 5. pakiet specjalistycznych pomocy dydaktycznych umożliwiający realizację zajęć w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy branży logistycznej (dla każdej szkoły: 2 makiety obiektów logistycznych, 6 filmów w technologii 360 stopni, 20 prezentacji, 20 tablic dydaktycznych oraz dla 6 z nich dodatkowe pakiety Wirtualnych Laboratoriów)

Pozakonkursowy projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie będą rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

W związku z uruchomieniem projektu przewidujemy następujące formy wsparcia w ramach prowadzonych działań:

 • płatne staże dla uczniów,
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach,
 • dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej,
 • kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli,
 • doposażenie 46 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego zgodnie ze standardem określonym przez MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl,
 • doposażenie 4 placówek kształcenia zawodowego, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego,
 • dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,
 • patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie.

Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczący w projekcie będą miały okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 63 500 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 975 000,00 zł, w tym środki budżetu państwa (5%). Pozostałą kwotę, stanowiącą 10% wartości projektu,  stanowią środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected]

Strona Internetowa: www.zawodowcy.org


Ostatnie wpisy

Archiwa